صفحه اصلی
دبیرستان مفید منطقه سهمفید ونک

مدارس مفید در طول فعالیت خود همواره از برترین مدارس کشوربه حساب آمده اند.مجتمع آموزشی مفید طی سال های اخیر، با داشتن برنامه راهبردی و پشتوانه سابقه سی و پنج ساله خود، گام های موثر در زمینه های علمی، پژوهشی و تربیتی خود برداشته است. این مجتمع با درک لزوم ارتقاء روش های آموزشی خود، علاوه بر توجه به ملزومات آموزشی در دنیای کنونی، توجه به نیاز دانش آموزان و علایق و انگیزه های آنان را در برنامه های آموزشی و تربیتی خود گنجانده است.
یکی از ویژه گی های منحصر به فرد مدارس مفید این است که سعی کرده اند محیطی فراهم نمایند تا دانش آموزان، خود در فرآیند یادگیری نقش داشته باشند و با بروز خلاقیت ها و پرورش استعداد ها، زمینه های رشد و تعالی خود را بوجود آورند.
این موسسه آموزشی ماموریت خود را فقط آموزش دروس و افزایش توان علمی دانش آموزان نمی داند؛ بلکه سعی دارد مکانی مناسب، برای تمرین زندگی، مسئولیت پذیرفتن، کمک به همنوعان و دوستی برقرار کردن بوجود آورد.
بدین جهت است که این موسسه با مطالعه نظام ها و روش های آموزشی نوین و توجه به شخصیت و کرامت انسانی افراد،فلسفه تربیتی خود را تدوین و در چارچوب برنامه راهبردی مصوب، سعی دارد که شعار "آموختن برای یاد گیری و آموختن برای بکار بردن" و یا به تعبیر دیگر "آموختن برای با هم زندگی کردن" را تحقق بخشد. انشاء الله

دکتر فخرالدین دانش
رئیس مجتمع آموزشی مفید